Drukuj 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KURTYZANA.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną,  a także sposób dodawania profili na portalu społecznościowym za pośrednictwem serwisu internetowego www.kurtyzana.pl.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, pod adresem:  https://kurtyzana.pl/kontakt/ lub kontakt@kurtyzana.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.kurtyzana.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca oświadcza, że charakter Serwisu jest wyłącznie towarzyski i rozrywkowy. Usługodawca nie wyraża zgody na dostarczanie lub zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z celem oraz charakterem Serwisu, w tym w szczególności treści niezgodnych z prawem czy o charakterze pornograficznym.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.kurtyzana.pl , którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Usługodawca- podmiot prowadzący serwis www.kurtyzana.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, w tym przeglądać lub dodawać Ogłoszenia oraz inne treści dostępne w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Ogłoszenie – bezpłatna, czasowa publikacja w Serwisie informacji, w szczególności o charakterze towarzyskim lub reklamowym sporządzona przez Użytkownika. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia - określona co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól;

Ogłoszeniodawca- Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, który dodaje Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi cześć Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich. W momencie wejścia na stronę internetową Serwisu Użytkownik potwierdza swój wiek.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
   2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń prezentujących towary lub usługi, którymi obrót narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub treści naruszające te przepisy, jak również uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub zasady dobrych obyczajów.
 4. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. Użytkownik odpowiada za treści dostarczane przez niego i dodawane w Serwisie.
 5. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, normami obyczajowymi lub gdy Usługodawca powziął podejrzenie co do takiej niezgodności.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia, zablokowania lub zmiany treści Użytkownika, o której mowa w ppkt. 5 powyżej, w szczególności, w przypadku zgłoszenia przez jakiegokolwiek Użytkownika Serwisu, zastrzeżeń co do treści prezentowanych przez Użytkownika Serwisu, w jakiejkolwiek formie.
 7. Usługodawca nie analizuje, nie moderuje, nie modyfikuje, nie weryfikuje, ani w żaden inny sposób nie sprawdza i nie zmienia treści dostarczanych do Serwisu przez jego Użytkowników, z zastrzeżeniem ppkt. 6 powyżej.
 8. Użytkownik w czasie korzystania z Usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Serwisie i jego rozpowszechnianie przez publiczne udostępnianie,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 10. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 11. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i zdjęcia zamieszczone w ramach Konta oraz Ogłoszenia, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ust. 7 i 8, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 12. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 13. Poprzez zamieszczenie w Serwisie tekstów, zdjęć, grafik i innych treści, w szczególności w ramach Ogłoszeń, Użytkownik udziela na czas świadczenia Usług Serwisu Usługodawcy niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć, grafik, tekstów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, do sieci komputerowej, do sieci Internet, zwielokrotniania i udostępnianie ich w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w  sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu. 
 14. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 15. Zdjęcia lub pliki przedstawiające Użytkownika, umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w tym w szczególności w treści Ogłoszeń, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie.
 17. Informacje zawierające dane kontaktowe Użytkownika należy umieszczać jedynie w miejscach do tego oznaczonych w ramach Konta oraz Ogłoszenia.
 18. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 19. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 20. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 21. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2.  może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 1. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących  Usług:
   1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń oraz innych informacji dostępnych w Serwisie,
   2. prowadzenie Konta w Serwisie,
   3. dodanie i prezentację Ogłoszenia,
   4. dodawanie opinii,
   5. dodawanie Ogłoszeń do schowka,
   6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego zgłoszenie naruszenia,
   7. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Ogłoszeniodawcą,
   8. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   9. skorzystania z przycisku „Pokaż numer”,
   10. udostępniania treści publikowanych w Serwisie Internetowym na swoich profilach w portalach Facebook oraz Twitter, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym,
   11. korzystania z wyszukiwarki Ogłoszeń, dalej jako ,,Wyszukiwarka’.
 1. Usługi dostępne w Serwisie są bezpłatne, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej
 2. Korzystanie z niektórych Usług w Serwisie może wymagać założenia oraz zalogowania się do Konta.
 3. Usługodawca może prezentować na stronach Serwisu informacje zgodne z tematyką Serwisu. W Serwisie dostępne są również Ogłoszenie dodawane i prezentowane przez Ogłoszeniodawców.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji oraz Ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. W czasie rejestracji Użytkownik wybiera kategorię Konta, które chce założyć (w szczególności Ogłoszeniodawca lub Komentator), zgodnie z treścią informacji dostępnych w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta.
 7. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto dodanie i prezentowanie  w Serwisie Ogłoszeń. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Ogłoszenia zawierana jest na oznaczony, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, lub wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w pkt. VI poniżej.
 10. Użytkownik ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących danego tematu zamieszczonego na forum Serwisu, korzystając w tym celu z formularza dostępnego na stronie Ogłoszenia w Serwisie.
 11. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. Użytkownik dodając w Serwisie wypowiedź, o której mowa w ppkt. 12 powyżej oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Ogłoszeń ,,Do schowka’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Ogłoszeń ze schowka bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika
 15. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu formularza do zgłoszenia naruszenia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dedykowanego przycisku.
 16. Umowa o świadczenie Usługi polegającej udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Ogłoszeniodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza.
 17. Umowa o świadczenie Usługi polegającej udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza.
 18. Umowa o świadczenie Usługi dostępnej dla niezalogowanych Użytkowników. polegająca na odsłonięciu numeru telefonu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z dedykowanego przycisku.
 19. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook, Twitter. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają regulamin portalu Facebook i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 20. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu Ogłoszeń w Wyszukiwarce, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania
 21. Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w Serwisie, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. OGŁOSZENIA
 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej Serwisu, do zamieszczania w  Serwisie bezpłatnego Ogłoszenia.
 2. Dodanie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 5. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 6. Ogłoszeniodawca wybiera kategorię w której prezentuje swoje Ogłoszenie, spośród kategorii dostępnych w Serwisie.
 7. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony wynikający z informacji prezentowanej w Serwisie lub do chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dodania i prezentacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze stron na zasadach określonych poniżej.
 8. W przypadku naruszenia przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać zawiesić jej wykonywanie do czasu wyjaśnienia z Ogłoszeniodawcą lub wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Usługodawca ma prawo dokonać weryfikacji Ogłoszenia, kierując do Ogłoszeniodawcy prośbę o dodanie zdjęć o określonych wytycznych. Wytyczne, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazywane są każdorazowo w formularzu Ogłoszenia, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej.
 10. Zdjęcia dodane przez Ogłoszeniodawcę w związku z weryfikacją, o której mowa w ppkt. 10 powyżej nie są dodawane do Ogłoszenia, chyba, że Ogłoszeniodawca zażąda ich dodania.
 11. Po weryfikacji zdjęcia, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej, zgodnie z wytycznymi, Usługodawca oznacza Ogłoszenie jako zweryfikowane.
 12. Weryfikacja Ogłoszenia jest bezpłatna.

 

 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kurtyzana.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca nie jest zamawiającym, zlecającym czy wykonującym Ogłoszenia lub Usługi czy działania Ogłoszeniodawców.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 5. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@kurtyzana.pl , w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
Do góry